Rút tạm ứng chưa cấp dự toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Rút kinh phí từ kho bạc >

Rút tạm ứng chưa cấp dự toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rút tạm ứng chưa cấp dự toán bằng tiền mặt

Rút tạm ứng chưa cấp dự toán bằng tiền gửi

Rút tạm ứng chưa cấp dự toán bằng chuyển khoản kho bạc