Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp > Quyết toán cuối năm >

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Tại các đơn vị HCSN có thu, định kỳ hàng quý kế toán thực hiện xác định kết quả kinh doanh trong kỳ cùng với số thuế TNDN phải nộp trong kỳ để lập báo cáo B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động nộp cho các đơn vị dự toán cấp trên.

Cuối năm, kế toán có thể tính toán lại thuế TNDN phải nộp (quyết toán thuế TNDN cuối năm)

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Sau khi thực hiện tạm tính thuế TNDN các quý, cuối năm anh/chị căn cứ vào các khoản doanh thu và chi phí phải tính thuế, sau đó lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN để có căn cứ tính Số thuế TNDN phải nộp cuối năm kế toán thực hiện quyết toán thuế TNDN.

1. Vào nghiệp vụ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán thuế TNDN.

Quyet toan thue TNDN_01

2. Căn cứ vào số thuế TNDN trên tờ khai quyết toán thuế, anh/chị nhập số thuế vào ô Thuế TNDN phải nộp.

3. Phần mềm tự động lấy lên Thuế TNDN tạm tính trong năm đã tính qua các kỳ tính đồng thời tự động tính toán Chênh lệch thuế TNDN.

4. Nhấn Hạch toán.

Nếu số Thuế TNDN phải nộp > 0: Diễn giải sẽ là "Bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành còn phải nộp theo quyết toán", hạch toán TK Nợ 821, TK Có 3334.

Nếu số Thuế TNDN phải nộp < 0: Diễn giải sẽ là "Giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành theo quyết toán", hạch toán TK Nợ 3334, TK Có 821.

Quyet toan thue TNDN_02

5. Lưu ý:

Trường hợp có nhiều dòng hạch toán chi tiết theo MLNS thì khi anh/chị sửa lại số tiền Thuế TNDN phải nộp, nhấn Hạch toán, chương trình sẽ chì giữ lại 1 dòng theo ngầm định và xoá các dòng hạch toán hiện có.

6. Trên dữ liệu tạo mới và dữ liệu mẫu chương trình đã tự động cập nhật tài khoản Kết chuyển thuế TNDN (9112/821). Tuy nhiên đối với dữ liệu kế toán trước phiên bản R20 thì để chương trình hạch toán được bút toán Kết chuyển thuế TNDN, anh/chị bổ sung thêm tài khoản kết chuyển Kết chuyển thuế TNDN (9112/821) như sau:

o Vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển, thêm mới tài khoản.

o Khai báo các thông tin (như hình dưới). Nhấn Cất.

R20.17_Anh7

oSau khi tính được số chênh lệch thuế, anh/chị thực hiện Xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Xem thêm hướng dẫn xác định kết quả hoạt động tại đây.

Hoat dong SXKD_12

7. Anh/chị vào Báo cáo\Báo cáo tài chính chọn B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động để lập báo cáo gửi cấp trên.

Khai báo tham số báo cáo.

Hoat dong SXKD_13

Nhấn Đồng ý.

Hoat dong SXKD_14