Hoạt động

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép thiết lập các Hoạt động để hạch toán. Anh/chị có thể sử dụng danh mục Hoạt động được thiết lập sẵn trong MISA Mimosa.NET 2019, hoặc có thể thiết lập danh mục Hoạt động theo nhu cầu hạch toán của đơn vị mình dựa trên những Hoạt động đã được thiết lập sẵn.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Hoạt động.

2. Tại Hoạt động, nhấn Thêm.

hoat_dong

3. Nhập Mã hoạt động, Tên hoạt động và chọn Thuộc hoạt động (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Hoạt động sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.