Dự toán giữ lại

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách >

Dự toán giữ lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Trong 1 số trường hợp đơn vị có thẩm quyền quyết định giữ lại dự toán của đơn vị hoặc trường hợp có quyết định tiết kiệm kinh phí. Khi có quyết định về kinh phí giữ lại đơn vị, kế toán thực hiện ghi nhận vào phần mềm để lấy số liệu lên báo cáo. Đến cuối năm hạch toán, kế toán thực hiện ghi giảm số kinh phí giữ lại.

Ví dụ:

Ngày 19/10/2018, đơn vị lập dự toán giữ lại 10% kinh phí chi lương.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Dự toán giữ lại.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin trên chứng từ Dự toán giữ lại.

Tại phần Thông tin chung: nhập Ngày quyết định, Số quyết định, Chương, Diễn giải.

Nhập chi tiết chứng từ: Mục, Số tiền, CTMT, dự án (nếu có).

DT giu lai

4. Nhấn Cất.