Rút dự toán cho cam kết chi

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Cam kết chi >

Rút dự toán cho cam kết chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Ví dụ

Ngày 19/09, đơn vị rút dự toán chuyển khoản kho bạc chuyển trả nhà cung cấp cho ĐNCKC01.

2. Các bước thực hiện

Sau khi nhập cam kết chi ban đầu hoặc đề nghị cam kết chi hoặc điều chỉnh cam kết chi (nếu có), đơn vị muốn thực hiện rút dự toán cho cam kết chi thì thực hiện như sau:

Ví dụ Rút dự toán chuyển khoản cho cam kết chi.

1. Vào Kho bạc\Rút dự toán\Rút dự toán chuyển khoản.

2. Chọn Tạm ứng đã cấp dự toán hoặc Thực chi.

3. Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền.

4. Khai báo thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày HT, Số CT.

5. Nhấn vào biểu tượng Dieu_chinh_CKC_2019_00 tại phần Số CKC.

Rut DT cho CKC_02

6. Nhấn vào biểu tượng tam giác chọn CKC. Tích chọn CKC, nhấn Đồng ý.

Rut DT cho CKC_03

7. Trên chứng từ Rút dự toán chuyển khoản, kiểm tra lại các thông tin, nhấn Cất.

Rut DT cho CKC_04

8.Phần mềm hiển thị thông báo, nhấn Đồng ý để sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

Rut DT cho CKC_05

9. Kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc, phần mềm mặc định sinh TK Nợ 61111, TK Có 5111 đồng thời sinh bút toán hạch toán đồng thời ghi Có TK 008212. Tuỳ thuộc vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để sửa bút toán hạch toán cho phù hợp. Nhấn Cất.

Rut DT cho CKC_06

10. In mẫu 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc bằng cách chọn chức năng Báo cáo.