Điều chỉnh cam kết chi

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Cam kết chi >

Điều chỉnh cam kết chi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mô tả nghiệp vụ

1. Khi có yêu cầu điều chỉnh cam kết chi, kế toán lập Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi và gửi cho thủ trưởng đơn vị duyệt, sau đó gửi đến KBNN nơi giao dịch.

2. Căn cứ đề nghị của đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư, KBNN sẽ đối chiếu giữa các thông tin chi tiết và số tiền của cam kết chi đang được quản lý trên hệ thống kho bạc với các thông tin chi tiết và số tiền của cam kết chi trên Phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi; sau đó kiểm tra, nếu phù hợp thì điều chỉnh các thông tin của cam kết chi trên hệ thống theo đề nghị của đơn vị dự toán/ chủ đầu tư, ký xác nhận vào phiếu điều chỉnh số liệu cam kết chi và gửi lại cho đơn vị 1 liên.

3. Kế toán ghi nhận vào sổ sách để theo dõi số dự toán đã cam kết chi.

Ví dụ

Ngày 25/02/2018, Kế toán làm điều chỉnh cam kết chi ĐC002.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Để nhập điều chỉnh cam kết chi, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Cam kết chi\Điều chỉnh cam kết chi.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin về điều chỉnh cam kết chi.

Nhấn vào biểu tượng Dieu_chinh_CKC_2019_00 để chọn số cam kết chi điều chỉnh.

Nhấn vào biểu tượng hình tam giác để chọn cam kết chi cần điều chỉnh

Tích chọn cam kết chi cần điều chỉnh, nhấn Đồng ý

Dieu_chinh_CKC_2019_01

4. Tích chọn Thông tin đề nghị là Điều chỉnh.

5. Nhập Thông tin đề nghị điều chỉnhSố tiền sau điều chỉnh. Phần mềm tự tính Số tiền CKC điều chỉnh.

Dieu_chinh_CKC_2019_02

6. Nhấn Cất.

7. In mẫu 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc bằng cách chọn chức năng Báo cáo.