Ngạch lương

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Lương cán bộ >

Ngạch lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép đơn vị khai báo các Ngạch lương, từ đó làm căn cứ để nhập hệ số lương cho từng cán bộ nhân viên trong đơn vị. Anh/chị có thể thiết lập, thêm mới, sửa đổi Ngạch lương được sử dụng trong quá trình thanh toán và hạch toán các nghiệp vụ tài chính kế toán có liên quan đến phát sinh ở đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Lương cán bộ\Ngạch lương, xuất hiện màn hình danh sách các Ngạch lương đã được khai báo.

Ngach luong_01

2. Tại màn hình Ngạch lương, anh/chị có thể nhấn vào các chứng năng trên thanh công cụ: Thêm, Sửa, Xoá, Nạp, In để thực hiện các chức năng tương ứng.

3. Ngoài ra, anh/chị còn có thể nhấn chuột phải vào từng dòng ngạch lương để thực hiện chức năng Nhân bản.

Ngach luong_02