Khoản lương

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Lương cán bộ >

Khoản lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép đơn vị tự thiết lập công thức tính các Khoản lương ngoài các Khoản lương được mặc định sẵn của chương trình.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Lương cán bộ\Khoản lương.

Khoan luong_01

2. Tại màn hình Khoản lương, anh/chị có thể nhấn vào các chứng năng trên thanh công cụ: Thêm, Sửa, Xoá, Nạp, In để thực hiện các chức năng tương ứng.

Khoan luong_02