Quy định lương, thuế, bảo hiểm

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Lương cán bộ >

Quy định lương, thuế, bảo hiểm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép đơn vị thiết lập các quy định lương, thuế, bảo hiểm theo quy định của chế độ hiện nay. Phần mềm sẽ căn cứ vào số liệu trên biểu này để tính thuế thu nhập cho cán cán bộ có thu nhập tính thuế theo quy định.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Lương cán bộ\Quy định lương, thuế, bảo hiểm.

Quy dinh ve luong, thue, BH_01

2. Phần mềm hiển thị bảng Quy định lương, thuế TNCN, bảo hiểm và đây chính là căn cứ tính lương, bảo hiểm và thuế TNCN cho những cán bộ đủ điều kiện nộp thuế.

R30.1_01