Trả tiền nhà cung cấp

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán mua hàng >

Trả tiền nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nếu trả tiền nhà cung cấp bằng tiền mặt:

Nợ TK 331

Có TK 1111

Nếu trả tiền nhà cung cấp bằng tiền gửi:

Nợ TK 331

Có TK 1121

Nếu trả tiền nhà cung cấp bằng chuyển khoản kho bạc:

Nợ TK 331

Có TK 511

2. Ví dụ

Ngày 15/08/2018, đơn vị trả tiền gửi mua một máy phát điện cho công ty TNHH Nguyên Anh, số tiền: 15.000.000 đồng.

3. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Mua hàng\Trả tiền nhà cung cấp\Trả tiền gửi.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp.

Nhập thông tin Đơn vị trả tiền: Tài khoản, Nội dung thanh toán.

Nhập thông tin Đơn vị nhận tiền: Đơn vị nhận, Tài khoản.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Mục, Tiểu mục, Số tiền.

Tra_tien_NCC_01

3. Nhấn Cất.