Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng cho các hoá đơn mua hàng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán mua hàng >

Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng cho các hoá đơn mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R23, khi mua vật tư, thiết bị nhập kho, kế toán có thể lập được Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng cho các hoá đơn mua hàng để đáp ứng yêu cầu kiểm soát chi của Kho bạc.

2. Nghiệp vụ

Kế toán thực hiện lập bảng kê khi cần thanh toán cho nhiều khoản chi phí hoặc nhiều hoá đơn, chứng từ phát sinh trong các trường hợp sau:

1. Các khoản chi mua dịch vụ phát sinh trong kỳ: Nợ TK 154, 642, 614/Có TK 111, 112, 331,...

2. Các khoản chi mua vật tư, thiết bị nhập kho: Nợ TK 152, 153/Có TK 111, 112, 331,...

3. Các khoản mua TSCĐ: Nợ TK 211, 213/Có TK 111, 112, 331,...

2. Ví dụ

- Ngày 05/01/2019, đơn vị mua nhập kho bằng tiền mặt 10 chiếc giường cấp cứu, đơn giá: 300.000 đồng/chiếc và 500 cuộn bông y tế, đơn giá: 10.000 đồng/cuộn, thuế suất 5%.

- Ngày 15/01/2019, đơn vị mua chuyển khoản ngân hàng mua 1 chiếc máy đo nhịp tim, đơn giá: 30.000.000 đồng/chiếc, thuế suất 10%.

- Ngày 30/03/2019, đơn vị lập bảng kê thanh toán tạm ứng.

3. Các bước thực hiện

hmtoggle_plus1Bước 1: Lập các chứng từ mua hàng

1. Ngày 05/01/2019, đơn vị mua nhập kho bằng tiền mặt 10 chiếc giường cấp cứu, đơn giá: 300.000 đồng/chiếc và 500 cuộn bông y tế, đơn giá: 10.000 đồng/cuộn, thuế suất 5%.

Sau khi khai báo xong vật tư hàng hoá, vào phân hệ Vật tư hàng hoá\Nhập kho, chọn hình thức mua nhập kho. Ví dụ mua nhập kho bằng tiền mặt.

Lap bang ke khac_01

2. Ngày 15/01/2019, đơn vị mua chuyển khoản ngân hàng mua 1 chiếc máy đo nhịp tim, đơn giá: 30.000.000 đồng/chiếc, thuế suất 10%.

Sau khi khai báo xong TSCĐ, vào phân hệ Tài sản cố định\Mua và ghi tăng TSCĐ, chọn hình thức mua và ghi tăng TSCĐ. Ví dụ mua bằng tiền gửi.

Lap bang ke khac_02

hmtoggle_plus1Bước 2: Lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng cho các chứng từ mua hàng

1. Vào phân hệ Kho bạc\Lập bảng kê\Lập bảng kê chứng từ khác.

Lap bang ke khac_03

2. Tại phần Thông tin bảng kê, chọn Khoảng thời gian, nhập Diễn giải, nhập lại Ngày lập chứng từ và Số chứng từ (nếu muốn).

3. Nhấn Chọn chứng từ.

4. Phần mềm sẽ lấy lên các chứng từ mua hàng trong thời gian vừa chọn. Anh/chị tích chọn các chứng từ cần lập bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng. Nhấn Đồng ý.

Lap bang ke khac_04

5. Trên màn hình Bảng kê chứng từ khác, nếu không muốn lập bảng kê cho chứng từ nào, anh/chị có thể chọn chứng từ trên danh sách và nhấn Loại bỏ chứng từ.

Lap bang ke khac_05

6. Nhấn Cất để hoàn tất việc lập bảng kê.

7. Nhấn In trên thanh công cụ, chọn in Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (Thông tư 39/2016/TT-BTC) hoặc Mẫu tuỳ chỉnh.

Lap bang ke khac_06

8. Khai báo các tham số báo cáo.

Lap bang ke khac_07

9. Nhấn Đồng ý.

Lap bang ke khac_08

10. Trên màn hình in bảng kê, nếu đơn vị muốn kết xuất thông tin để kết nối đến Kho bạc nhà nước ngay trên màn hình này thì nhấn Xuất khẩu DVC.

11. Chọn nơi lưu chứng từ xuất khẩu. Nhấn Xuất khẩu.

Lap bang ke khac_09

12. Sau đó, trên màn hình in bảng kê, nhấn Kết nối DVC, phần mềm sẽ chuyển sang trang http://dvc.vst.mof.gov.vn để đơn vị thực hiện nộp chứng từ cho Kho bạc nhà nước.