R40

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R40

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET R40 (Phát hành ngày 06/12/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiết lập tài khoản MISA ID để đăng nhập cho tất cả các phần mềm MISA