Mã thống kê

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Mã thống kê

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép thiết lập các Mã thống kê để hạch toán. Anh/chị có thể sử dụng danh mục Mã thống kê được thiết lập sẵn trong MISA Mimosa.NET 2019, hoặc có thể thiết lập danh mục Mã thống kê theo nhu cầu hạch toán của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Mã thống kê.

2. Tại Mã thống kê nhấn Thêm.

ma_thong_ke

3. Nhập Mã thống kê, Tên thống kê và các thông tin khác (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Mã thống kê sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.