Cơ cấu vốn

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Cơ cấu vốn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép thiết lập các Cơ cấu vốn để hạch toán. Anh/chị có thể sử dụng danh mục Cơ cấu vốn được thiết lập sẵn trong MISA Mimosa.NET 2019, hoặc có thể thiết lập danh mục Cơ cấu vốn theo nhu cầu hạch toán của đơn vị mình dựa trên những Cơ cấu vốn đã được thiết lập sẵn.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Cơ cấu vốn.

2. Tại Cơ cấu vốn, nhấn Thêm.

co_cau_von

3. Nhập Mã, Tên và điền các thông tin khác (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Cơ cấu vốn sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.