Loại tiền

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Loại tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép thiết lập các Loại tiền để hạch toán. Anh/chị có thể sử dụng danh mục Loại tiền được thiết lập sẵn trong MISA Mimosa.NET 2019, hoặc có thể thiết lập danh mục Loại tiền theo nhu cầu hạch toán của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Loại tiền.

2. Tại Loại tiền, nhấn Thêm.

loai_tien

3. Nhập Mã loại tiền, Tên loại tiền và nhập thông tin Tỷ giá quy đổi (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Loại tiền sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.