Đề tài

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Đề tài

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép thiết lập các Đề tài để hạch toán. Anh/chị có thể thiết lập danh mục Đề tài theo nhu cầu hạch toán của đơn vị mình.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Đề tài.

2. Tại Đề tài, nhấn Thêm.

de_tai

3. Nhập Mã đề tài, Tên đề tài và nhập các thông tin khác (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Đề tài sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.