Kế toán bán hàng

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Kế toán bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình nghiệp vụ

Quy_trinh_BH

2. Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Giúp kế toán mua hàng thực hiện các nghiệp vụ:

Lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn

Lập chứng từ bán hàng không kèm hóa đơn

Lập chứng từ bán hàng từ một hóa đơn

Lập chứng từ bán hàng từ nhiều hóa đơn

Thu tiền khách hàng

Hàng bán trả lại