Loại cán bộ

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Lương cán bộ >

Loại cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép đơn vị thêm mới loại cán bộ ngoài loại cán bộ được mặc định sẵn từ chương trình: biên chế, hợp đồng, tập sự.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Lương cán bộ\Loại cán bộ.

Loai CB_01

2. Tại màn hình Loại cán bộ, anh/chị có thể nhấn vào các chứng năng trên thanh công cụ: Thêm, Sửa, Xoá, Nạp, In để thực hiện các chức năng tương ứng.

Loai CB_02