Kết chuyển CCDC đã xuất ra sử dụng trong năm

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán công cụ dụng cụ >

Kết chuyển CCDC đã xuất ra sử dụng trong năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Cuối năm, kế toán tính toán kết chuyển sang các TK thu (doanh thu) tương ứng với số CCDC hình thành từ nguồn NSNN cấp, phí được khấu trừ để lại hoặc nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài đã xuất ra sử dụng trong năm, ghi:

 Nợ TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu

         Có TK 511, 512, 514

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo các thông tin trên Chứng từ nghiệp vụ khác:

Nhập Diễn giải.

Chọn Ngày CT, Ngày HT, Số CT.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết tại tab Hạch toán.

Ket_chuyen_CCDC

3. Nhấn Cất.