Không xuất khẩu được báo cáo tài chính khi định dạng số tiền của máy tính thiết lập khác mặc định?

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp >

Không xuất khẩu được báo cáo tài chính khi định dạng số tiền của máy tính thiết lập khác mặc định?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Biểu hiện

Khi xuất khẩu Báo cáo tài chính gửi KBNN thì chương trình hiển thị thông báo" Đã xảy ra lỗi. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây".

XK BCTC loi_01

2. Nguyên nhân

Do định dạng số tiền của máy tính (Control Panel) khác với thiết lập mặc định. Ví dụ dấu âm mặc định là "-" thì máy người dùng đang thiết lập thành "."

3. Cách khắc phục

1. Vào Control pannel\Region and Language (Đối với máy tính Windows 10 thì chọn Change date, time or number format).

2. Tại tab Format, chọn Addtional settings.

XK BCTC loi_02

3. Nhấn Reset.

XK BCTC loi_03