Các khoản thu khác

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Thu phí, lệ phí và các khoản thu khác >

Các khoản thu khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Định khoản và hạch toán trên phần mềm cho trường hợp này như sau:

hmtoggle_plus1Thu hoạt động khác được để lại phải báo cáo quyết toán

1. Khi thu được kinh phí từ hoạt động khác: vào phân hệ Tiền mặt\Lập phiếu thu\Phiếu thu hoặc Tiền gửi\Thu tiền\Thu tiền gửi.

Nợ TK 111, 112

Có TK 3371

2. Xác định số phải nộp NSNN, cấp trên: vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.

Nợ TK 3371

Có TK 333, 336, 338

3. Xác định số được để lại đơn vị: vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.

Nợ TK 018 (0181, 0182)

4. Khi sử dụng kinh phí từ các khoản thu khác để lại: vào phân hệ Tiền mặt\Lập phiếu chi\Phiếu chi hoặc Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi.

Nợ TK 611, 152, 153, 211,...

Có TK 111, 112

Đồng thời ghi Có TK 018 (0181, 0182)

Đồng thời ghi hoặc đến cuối kỳ/quý/năm mới thực hiện kết chuyển số chi:

Nợ TK 3371

Có TK 3661 (36611, 36612): Nếu dùng để mua TSCĐ, NVL, CCDC nhập kho

Có TK 5118

5. Cuối kỳ/quý/năm, căn cứ vào bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ kết chuyển từ TK 3661 sang TK 5118: vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.

Nợ TK 3661 (36611, 36612)

Có TK 5118

6. Cuối kỳ/quý/năm, kết chuyển chi phí sang TK xác định kết quả: vào phân hệ Tổng hợp\Xác định kết quả hoạt động.

Nợ TK 9111

Có TK 611

7. Cuối kỳ/quý/năm, kết chuyển doanh thu các hoạt động khác sang TK xác định kết quả:

Nợ TK 5118

Có TK 9111

8. Kết chuyển thặng dư (thâm hụt) của hoạt động khác (nếu có):

Nợ TK 9111

Có TK 421

9. Kết chuyển thặng dư sang nguồn cải cách tiền lương, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (nếu có): vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.

Nợ TK 421

Có TK 468 (nếu là nguồn cải cách tiền lương), 431 (nếu là quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp).

hmtoggle_plus1Nguồn thu khác

Các khoản thu khác của đơn vị (mà không phải là các khoản thu hoạt động do NSNN cấp; thu viện trợ, vay nợ nước ngoài; thu phí khấu trừ, để lại; thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; thu tài chính; các khoản tạm thu; các khoản thu hộ và khoản thu mà cơ quan có thẩm quyền có yêu cầu phải báo co quyết toán theo Mục lục NSNN) thì được hạch toán là thu nhập khác của đơn vị trên TK 711 - Thu nhập khác.

Các khoản thu như là thu nhượng bán, thanh lý TSCĐ, Các khoản thuế được NSNN hoàn lại, Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ...

Xem thêm hướng dẫn chi tiết thu nhượng bán, thanh lý TSCĐ tại đây.