Thu phí, lệ phí

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Thu phí, lệ phí và các khoản thu khác >

Thu phí, lệ phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

1. Phản ánh số phí, lệ phí thu được hoặc chắc chắn thu được trong kỳ:

Nợ TK 111, 112: Số phí, lệ phí thực thu được bằng tiền

Nợ TK 1383: Số phí, lệ phí chắc chắn thu được

Có TK 3373

2. Định kỳ, xác định số phí, lệ phí đơn vị phải nộp NSNN hoặc cấp trên:

Nợ TK 3373: Số phải nộp NSNN, số nộp cấp trên (nếu có)

Có TK 3332: Số phải nộp NSNN

Có TK 331, 336: Số phải nộp cấp trên

3. Định kỳ xác định số phí, lệ phí được khấu trừ để lại đơn vị:

Nợ TK 014: Số phí được khấu trừ để lại

4. Sử dụng số phí được khấu trừ, để lại phục vụ cho các hoạt động thu phí hoặc các hoạt động khác:

Nợ TK 614: Chi phí phát sinh cho hoạt động thu phí

Nợ TK 152, 153, 211, 213: Mua NVL, CCDC, TSCĐ

Có TK 111, 112: Số chi phí thực tế phát sinh

Đồng thời ghi Có TK 014: Số tiền tương ứng với số đã chi

Đồng thời ghi hoặc có thể để đến cuối kỳ mới kết chuyển:

Nợ TK 3373

Có TK 3663: Tương ứng số chi mua NVL, CDCC, TSCĐ

5. Định kỳ xác định số đã chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại để chi cho hoạt động thu phí (không bao gồm mua TSCĐ, NVL, CCDC), ghi:

Nợ TK 3373

Có TK 514: Số đã chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại

6. Cuối kỳ/quý/năm, căn cứ vào số khấu hao TSCĐ đã trích trong năm và số NVL, CCDC xuất dùng trong kỳ, kế toán hạch toán:

Nợ TK 3663

Có TK 514: Tương ứng với số khấu hao TSCĐ, NVL, CCDC xuất dùng trong năm

 

2. Ví dụ:

1. Ngày 10/10/2018, thu phí chợ, số tiền: 80.000.000 đồng.

2. Ngày 30/10/2018, xác định số phải nộp NSNN, số tiền: 10.000.000 đồng.

3. Ngày 01/11/2018, xác định số được để lại đơn vị: 70.000.000 đồng.

4. Ngày 16/11/2018, chi mua 10 máy tính dùng ngay cho phòng học bằng tiền mặt, số tiền: 40.000.000 đồng.

5. Ngày 20/11/2018, chi hoạt động quý IV, số tiền: 6.000.000 đồng.

6. Ngày 31/12/2018, xác định số đã chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại để chi cho hoạt động thu phí (không bao gồm mua TSCĐ, NVL, CCDC), số tiền: 6.000.000 đồng.

7. Ngày 31/12/2018, xác định số NVL, CCDC xuất dùng trong kỳ, số tiền: 40.000.000 đồng

8. Ngày 31/12/2018, kế toán lập bảng kê ghi thu, ghi chi.

9. Ngày 31/12/2018, kế toán thanh toán những chứng từ ghi thu - ghi chi.

10. Ngày 31/12/2018, xác định kết quả hoạt động quý IV.

 

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước hạch toán trên phần mềm

 

1. Thu phí chợ bằng tiền mặt, số tiền: 80.000.000 đồng

Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu.

Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu thu.

o Tại tab Hạch toán: định khoản TK Nợ 1111, TK Có 3373, Nguồn Phí, lệ phí để lại, Cấp phát Nghiệp vụGhi thu - ghi chi.

o Tại tab Thống kê: chọn Hoạt độngPhục vụ hoạt động thu phí.

Thu_phi_le_phi_01

Nhấn Cất.

2. Xác định số đơn vị phải nộp NSNN, số tiền: 10.000.000 đồng

Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.

Khai báo thông tin chứng từ trên Chứng từ nghiệp vụ khác.

Tại tab Hạch toán: định khoản TK Nợ 3373, TK Có 3332, Nguồn Phí, lệ phí để lại, Cấp phát Nghiệp vụGhi thu - ghi chi.

Thu_phi_le_phi_02

Nhấn Cất.

3. Xác định số được để lại đơn vị, số tiền: 70.000.000 đồng

Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.

Khai báo thông tin chứng từ trên Chứng từ nghiệp vụ khác.

o Tại tab Hạch toán: định khoản TK Nợ 014, Số tiền, Nguồn Phí, lệ phí để lại, Cấp phátNghiệp vụ Ghi thu - ghi chi.

o Tại tab Thống kê: chọn Hoạt độngPhục vụ hoạt động thu phí.

Thu_phi_le_phi_03

Nhấn Cất.

4. Chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại:

Vào nghiệp vụ Tiền mặt\Lập phiếu chi\Phiếu chi.

Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu chi.

o Tại tab Hạch toán: định khoản TK Nợ 614, TK Có 1111, Số tiền, Nguồn Phí, lệ phí để lại, Cấp phátNghiệp vụGhi thu - ghi chi.

o Tại tab Thống kê: chọn Hoạt độngPhục vụ hoạt động thu phí.

Nhấn Cất.

Trên chứng từ chi mua CCDC, số tiền: 40.000.000 đồng: hạch toán TK Nợ 6142, TK Có 1111.

Thu_phi_le_phi_04

Trên chứng từ chi hoạt động, số tiền: 6.000.000 đồng: hạch toán TK Nợ 6148, TK Có 1111.

Thu_phi_le_phi_05

5. Xác định số đã chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại để chi cho hoạt động thu phí (không bao gồm mua TSCĐ, NVL, CCDC):

Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.

Khai báo thông tin chứng từ trên Chứng từ nghiệp vụ khác.

o Tại tab Hạch toán: định khoản TK Nợ 3373, TK Có 514, Số tiền, Nguồn Phí, lệ phí để lại, Cấp phátNghiệp vụ Ghi thu - ghi chi.

o Tại tab Thống kê: chọn Hoạt độngPhục vụ hoạt động thu phí.

Thu_phi_le_phi_06

Nhấn Cất.

6. Xác định số NVL, CCDC đã dùng trong kỳ:

Lưu ý: Trước khi xác định số NVL, CCDC đã dùng trong kỳ, anh/chị phải thực hiện bút toán kết chuyển số chi mua CCDC bằng cách vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán TK Nợ 3373, TK Có 514.

Các bước xác định số NVL, CCDC đã dùng trong kỳ như sau:

Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Xác định kết quả hoạt động.

Khai báo thông tin chứng từ trên Chứng từ nghiệp vụ khác.

o Tại tab Hạch toán: định khoản TK Nợ 3663 (trong trường hợp này là TK Nợ 36632), TK Có 514, Số tiền, Nguồn Phí, lệ phí để lại, Cấp phátNghiệp vụ Ghi thu - ghi chi.

o Tại tab Thống kê: chọn Hoạt độngPhục vụ hoạt động thu phí.

Thu_phi_le_phi_07

Nhấn Cất.

7. Cuối kỳ, tập hợp chứng từ chi từ nguồn ghi thu-ghi chi và cân đối với số thu nguồn ghi thu - ghi chi, đơn vị làm thủ tục ghi thu- ghi chi để bổ sung nguồn kinh phí

Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu ghi chi.

Chọn Khoảng thời gian cần lập bảng kê chứng từ ghi thu ghi chi.

Nhập nội dung Diễn giải.

Nhập thông tin chứng từ: Ngày lập, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Tích chọn những chứng từ ghi thu ghi chi cần lập bảng kê.

Thu_phi_le_phi_08

Nhấn Cất.

In Lệnh ghi thu, ghi chi kèm Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng bằng cách chọn chức năng In trên thanh công cụ.

Thu khac_theo_MLNS_08

Phần mềm in Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách để trình duyệt với cơ quan tài chính.

Thu_phi_le_phi_11

8. Sau khi được kho bạc chấp nhận thanh toán, kế toán thực hiện thanh toán những chứng từ ghi thu - ghi chi

Vào nghiệp vụ Kho bạc\Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán.

Kích đúp chuột vào bảng kê đã được cơ quan tài chính duyệt.

 Chọn tab Thanh toán.

o Tích chọn các chứng từ đã được cơ quan tài chính duyệt.

o Nhấn Thanh toán trên thanh công cụ.

Thu_phi_le_phi_12

9. Cuối kỳ, xác định kết quả hoạt động

Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Xác định kết quả hoạt động.

Khai báo thông tin tại phần Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT.

Phần mềm lấy lên những chứng từ kết chuyển trong kỳ tại màn hình Xác định kết quả hoạt động.

Thu_phi_le_phi_13

Nhấn Cất.