Loại quỹ

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục >

Loại quỹ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1. Mục đích

MISA Mimosa.NET 2019 cho phép anh/chị thiết lập các loại quỹ tiền tại đơn vị để theo dõi chi tiết số dư, số phát sinh và in các sổ sách, báo cáo có liên quan đến tiền chi tiết theo từng Loại quỹ. Anh/chị hoàn toàn có thể thêm mới, sửa đổi các loại quỹ sao cho phù hợp với công việc hạch toán của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục\Loại quỹ.

2. Tại Loại quỹ nhấn Thêm.

loai_quy

3. Nhập Mã loại quỹ, Tên loại quỹ và các thông tin khác (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Loại quỹ sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.