1. Tổng quan về MISA Mimosa.NET 2019

Navigation:  »No topics above this level«

1. Tổng quan về MISA Mimosa.NET 2019

Return to chapter overviewNext page

XEM PHIM TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (HELP)

Phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 là phần mềm kế toán dùng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. MISA Mimosa.NET 2019 đáp ứng các nghiệp vụ kế toán, bao gồm: 

 Kế toán ngân sách

 Kế toán tiền lương

 Kế toán tiền mặt

 Kế toán mua hàng

 Kế toán tiền gửi

 Kế toán bán hàng

 Kế toán tài sản cố định

 Kế toán thuế

 Kế toán kho, vật tư hàng hóa

 Kế toán công cụ dụng cụ

 Kế toán tổng hợp

MISA Mimosa.NET 2019 hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010, luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất:

1. Cập nhật hệ thống mục lục ngân sách theo Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính thay thế QĐ 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 và các thông tư bổ sung sửa đổi Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC.

2.Cập nhật Thông tư 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Cập nhật mẫu Bảng kê nộp thuế ban hành theo Thông tư 84/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và các khoản thu nội địa.

4. Cập nhật Thông tư 39/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

5. Cập nhật Thông tư 40/2016/TT-BTC của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc nhà nước (TABMIS).

6. Cập nhật Thông tư 84/2016/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa.

7. Cập nhật Thông tư 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính thay thế thông tư 86/2011/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước thay thế thông tư.

8. Cập nhật Thông tư 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

9.Cập nhật các biểu mẫu kèm theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước thay thế Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013.

10.Cập nhật các biểu mẫu kèm theo Quyết định số 4377/QĐ-KBNN của Kho bạc nhà nước.

11. Cập nhật 3 biểu mẫu của Thông tư 61/2014/TT-BTC theo Quyết định 2899/QĐ-KBNN ngày 15/06/2018 của Kho bạc nhà nước.