Chỉnh lý quyết toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp > Quyết toán cuối năm >

Chỉnh lý quyết toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mô tả nghiệp vụ

- Tại các đơn vị hành chính sự nghiệp thì đến ngày 31/12 vẫn còn tồn tại một số khoản thu thuộc ngân sách năm chưa nộp hết vào Ngân sách nhà nước, đồng thời tồn tại một số khoản chi ngân sách nhà nước của năm ngân sách nhưng chưa tập hợp đủ hồ sơ chứng từ để làm thủ tục thanh toán với kho bạc.

- Do đó, theo quy định, đơn vị HCSN được cho phép nộp tiếp các khoản thu thuộc ngân sách năm vào NSNN, đồng thời quyết toán tiếp các khoản chi thuộc ngân sách năm nay cho đến hết 31/01 năm sau.

- Thời gian từ ngày 01/01 năm sau đến 31/01 năm sau được gọi là thời gian chỉnh lý quyết toán (tức là thời gian được phép tiếp tục thu chi sửa chữa số liệu ngân sách).

- Kết thúc thời gian chỉnh lý quyết toán, toàn bộ số liệu thu chi ngân sách sẽ được tổng kết lại để lập báo cáo quyết toán, không được tiếp tục ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh của năm sau vào năm ngân sách trước.

2. Hạch toán

Các chứng từ phát sinh được lập trong thời gian chỉnh lý quyết toán có liên quan đến thu chi Ngân sách năm trước thì được ghi nhận vào sổ sách báo cáo năm ngân sách trước. (Tức là ngày lập chứng từ thuộc năm sau nhưng được hạch toán vào sổ sách năm trước).

3. Báo cáo liên quan

Các báo cáo đơn vị cần thể hiện các nghiệp vụ trong tháng chỉnh lý để đi quyết toán với cấp trên hoặc đối chiếu với kho bạc:

- Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc

- Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước

4. Các bước thực hiện

Lưu ý: Kế toán chọn Ngày hạch toán: 31/12/2018.

Ví dụ: Ngày 10/01/2019, đơn vị có phát sinh khoản chi ngân sách trong tháng chỉnh lý như sau:

- Ngày chứng từ: Là ngày thực tế phát sinh chứng từ đó, thông thường vào Quý 1 của năm tài chính kế tiếp, ví dụ: 10/01/2019.

- Ngày hạch toán: Là ngày 31/12/2018.

Chinh ly quyet toan_01

Các trường hợp chỉnh lý quyết toán như sau:

hmtoggle_plus14.1. Xem báo cáo không bao gồm tháng và chứng từ chỉnh lý quyết toán

1. Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc, chọn Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc hoặc Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước.

2. Trên tham số báo cáo:

Chọn kỳ báo cáo, Nguồn, Chương, Khoản,... muốn xem báo cáo.

KHÔNG TÍCH CHỌN In tháng chỉnh lý quyết toán và Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán.

Chinh ly quyet toan_02

3. Nhấn Đồng ý.

Chinh ly quyet toan_03

hmtoggle_plus14.2. Xem riêng báo cáo của tháng chỉnh lý quyết toán

Xem riêng tháng chỉnh lý là cách xem báo cáo chỉ thể hiện số liệu trong thời gian chỉnh lý quyết toán. Khi đó phần mềm căn cứ các chứng từ phát sinh trong tháng chỉnh lý, thỏa mãn điều kiện: Có ngày chứng từ thuộc quý I năm sau, ngày hạch toán là 31.12 của năm tài chính hiện hành, như trên ví dụ đã đưa ra.

Thao tác in Mẫu số 01, Mẫu số 02 chỉ có tháng chỉnh lý như sau:

1. Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc, chọn Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc hoặc Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước.

2. Trên tham số báo cáo, TÍCH CHỌN vào ô In tháng chỉnh lý quyết toán.

Chinh ly quyet toan_04

3. Nhấn Đồng ý.

Chinh ly quyet toan_05

hmtoggle_plus14.3. Xem báo cáo cả năm có bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán

Xem báo cáo cả năm có bao gồm tháng chỉnh lý là cách xem báo cáo thể hiện số liệu của cả 12 tháng trong năm tài chính hiện hành và cả trong thời gian chỉnh lý quyết toán. Khi đó phần mềm căn cứ các chứng từ phát sinh thỏa mãn điều kiện: Có ngày hạch toán là từ 1.1 đến 31.12 của năm tài chính hiện hành, như vậy đã bao gồm các chứng từ của 12 tháng thông thường, và các chứng từ hạch toán trong thời gian chỉnh lý. Bằng cách xem này, anh/chị có thể xem được một cách tổng quát nhất toàn bộ phát sinh của năm tài chính đó.

Thao tác in Mẫu số 01, Mẫu số 02 cả năm có bao gồm các chứng từ chỉnh lý quyết toán như sau:

1. Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc, chọn Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc hoặc Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước.

2. Trên tham số báo cáo:

Chọn kỳ báo cáo: Năm nay.

TÍCH CHỌN vào ô Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán.

Chinh ly quyet toan_06

3. Nhấn Đồng ý. Dưới đây là Mẫu số 01 trước khi tích chọnsau khi tích chọn "Bao gồm chứng từ chỉnh lý quyết toán".

Chinh ly quyet toan_07