Thu phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp khác

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Thu tiền mặt >

Thu phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 111: Tiền mặt

Có TK 3373: Tạm thu phí, lệ phí

Khi xác định được số phí, lệ phí được khấu trừ, để lại tại đơn vị, đơn vị hạch toán Nợ 014

2. Mô tả nghiệp vụ

  Khi thu phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp khác nhập quỹ tiền mặt, đơn vị thường thực hiện các hoạt động sau:

1. Căn cứ vào kết quả tổng hợp số tiền thu được của nhân viên phụ trách thu phí, lệ phí hoặc của số tiền nộp vào của người nộp tiền, kế toán lập phiếu thu và chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Sau khi phiếu thu được duyệt, chuyển lại cho Thủ quỹ. Thủ quỹ căn cứ vào phiếu thu thực hiện thu tiền và đồng thời ghi sổ quỹ.

3. Căn cứ vào phiếu thu đã có chữ ký của thủ quỹ, kế toán ghi sổ chi tiết tiền mặt.

Ví dụ

Ngày 10/01/2018, thu tiền học 2 buổi/ngày, số tiền 520.000.000đ.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu.

2. Khai báo thông tin chứng từ thu phí, lệ phí.

Nhập Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ nộp, Lý do nộp.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Có 3373, Số tiền, Nguồn: Phí, lệ phí để lại, hình thức Cấp phát, Nghiệp vụ: Ghi thu - ghi chi.

Chọn Hoạt động sự nghiệp tại tab Thống kê.

thu_phi_le_phi_va_cac_khoan_thu_su_nghiep_khac_1

3. Nhấn Cất.

4.Khi xác định được số phí, lệ phí được khấu trừ, để lại tại đơn vị, vào Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán TK Nợ 014.

5. Xem/in các mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Thu_TM_in

5. Chọn Báo cáo\Tiền mặt để xem các báo cáo liên quan

BC_TM