Nhận các khoản tài trợ, viện trợ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Thu tiền gửi >

Nhận các khoản tài trợ, viện trợ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Trong quá trình hoạt động các đơn vị nhận được các khoản viện trợ từ các tổ chức, cá nhân để tổ chức các sự kiện, chương trình hoặc nhận được tài trợ viện trợ của NSNN hoặc chính phủ các nước khác để thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án cấp quốc gia,...

Khi nhận được thông báo về khoản viện trợ, tài trợ thì hạch toán: Nợ TK 00421

Khi nhận được tiền viện trợ:

Nợ TK 112: Tiền viện trợ bằng tiền gửi

Có TK 3372: Viện trợ, vay nợ nước ngoài

Đồng thời hạch toán Có TK 00421

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi được viện trợ không hoàn lại bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc , quy trình thực hiện hạch toán kế toán được thực hiện như sau:

1. Ngân hàng/kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi căn cứ vào số tiền nhận được lập Giấy báo Có để xác nhận khoản tiền đã về tài khoản của đơn vị/cơ quan.

2. Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra Ngân hàng/Kho bạc để lấy bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có hoặc Ngân hàng/Kho bạc gửi trước file mềm cho đơn vị hoặc kế toán tra cứu các nghiệp vụ phát sinh trực tiếp trên Internet.

3. Căn cứ vào Giấy báo Có của ngân hàng, kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi, kế toán lập chứng từ thu tiền gửi và ghi sổ chi tiết tài khoản tiền gửi.

Ví dụ

Ngày 20/11/2018, nhận được Giấy báo Có của ngân hàng về khoản tài trợ 50.000.000 đồng của Công ty CP Misa được chuyển vào Ngân hàng ACB: 223141251 để tổ chức chương trình hướng nghiệp cho học sinh, chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Thu tiền gửi.

2. Khai báo thông tin chứng từ tiền gửi nhận từ các khoản tài trợ, viện trợ.

Nhập Thông tin chung: Đơn vị nộp, Địa chỉ, Nộp vào tài khoản, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: TK Có 3372, Số tiền, Nguồn: Nguồn viện trợ, tài trợ, Tiểu mục, Nghiệp vụ, CTMT, dự án.

Tại tab Hạch toán đồng thời, nhập TK Có 00421, Số tiền, Nguồn: Nguồn viện trợ, tài trợ, Tiểu mục, Nghiệp vụ, CTMT, dự án.

4. Tai_tro_vien_tro

3. Nhấn Cất. Phần mềm hiển thị thông báo Thông tin đồng thời không phù hợp với quy tắc thiết lập hạch toán đồng thời. Nhấn để cập nhật đồng thời.

4. Tai_tro_vien_tro_2s

4. Xem/in các chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

BC_TG