Thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán ngân sách > Thu phí, lệ phí và các khoản thu khác >

Thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Theo TT 107/2017/TT-BTC tại phụ lục 02, phần hướng dẫn hạch toán tài khoản 531 - thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Phản ánh vào tài khoản này các khoản thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như: Các khoản doanh thu về bán sản phẩm, hàng hóa, ấn chỉ, cung cấp dịch vụ; khoản thu về các đề tài, dự án liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân; thu dịch vụ đào tạo; dịch vụ dạy nghề; dịch vụ y tế; dịch vụ văn hóa; dịch vụ thể thao và du lịch; dịch vụ thông tin truyền thông và báo chí; dịch vụ khoa học và công nghệ; dịch vụ sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; thu cho thuê tài sản (kể cả thu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản cho sử dụng chung theo quy định của pháp luật); các khoản thu dịch vụ khác theo quy định của pháp luật (như dịch vụ gửi xe, cho thuê kiốt...)

Khoản thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ được chia làm 2 trường hợp sau:

Thu HDSX kinh doanh, dịch vụ phải báo cáo quyết toán MLNS nhà nước

Thu HDSX kinh doanh, dịch vụ không phải báo cáo quyết toán MLNS nhà nước