Tải hóa đơn điện tử đã phát hành

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hóa đơn > Hóa đơn điện tử > Quản lý hóa đơn điện tử trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 >

Tải hóa đơn điện tử đã phát hành

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Cho phép kế toán tải hóa đơn điện tử ở dạng XML, PDF phục vụ cho mục đích lưu trữ hóa đơn theo thời hạn quy định của Luật Kế toán.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.

Anh/chị có thể phát hành hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách:

hmtoggle_plus1Tải hóa đơn điện tử trên màn hình Hóa đơn

1. Sau khi phát hành hóa đơn xong thì anh/chị có thể tải hóa đơn điện tử ngay trên màn hình Hóa đơn.

2. Nhấn Tải HĐĐT.

3. Thông tin hóa đơn được lấy từ hóa đơn tương ứng.

4. Phần mềm mặc định sẵn Nơi lưu tệp, tuy nhiên có thể nhấn vào biểu tượng 8. Tai HDDT_08 để thay đổi Nơi lưu tệp.

8. Tai HDDT_01

5. Nhấn Xem hóa đơn để xem trước hóa đơn trước khi tải hóa đơn điện tử về máy.

6. Nhấn Thực hiện. Phần mềm hiển thị thông báo thư mục lưu hóa đơn không tồn tại. Nhấn Có để chương trình tự tạo thư mục, còn nhấn Không để không tạo thư mục.

8. Tai HDDT_02

7. Phần mềm hiển thị màn hình Tải hóa đơn thành công. Nhấn Có để mở thư mục lưu hóa đơn tải về, nhấn Không để không mở thư mục.

8. Tai HDDT_03

8. Anh/chị mở thư mục lưu hóa đơn tải về trên máy tính, giải nén file để lấy thông tin hóa đơn điện tử đã phát hành cần lưu trữ.

8. Tai HDDT_04

hmtoggle_plus1Phát hành hóa đơn điện tử trên màn hình Danh sách Hóa đơn

1. Chọn phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn.

2. Chọn mục Đã phát hành: chương trình lấy lên danh sách các hóa đơn điện tử đã được phát hành. (Hoặc có thể chọn các mục chi tiết như: Chưa gửi cho KH, Đang gửi cho KH, Gửi bị lỗi, Đã gửi HĐ cho KH chương trình sẽ lấy lên các hóa đơn điện tử có trạng thái tương ứng).

3. Thiết lập điều kiện lọc tìm hóa đơn điện tử cần tải về và nhấn Lấy dữ liệu.

4. Nhấn chuột phải vào hóa đơn trên danh sách, chọn Tải HĐĐT hoặc chọn hóa đơn trên danh sách, sau đó nhấn Tải HĐĐT.

8. Tai HDDT_05

5. Thông tin hóa đơn được lấy từ hóa đơn tương ứng.

8. Tai HDDT_06

6. Phần mềm mặc định sẵn Nơi lưu tệp, tuy nhiên có thể nhấn vào biểu tượng 8. Tai HDDT_08 để thay đổi Nơi lưu tệp.

7. Nhấn Xem hóa đơn để xem trước hóa đơn trước khi tải hóa đơn điện tử về máy.

8. Nhấn Thực hiện.

9. Phần mềm hiển thị màn hình Tải hóa đơn thành công. Nhấn Có để mở thư mục lưu hóa đơn tải về, nhấn Không để không mở thư mục.

8. Tai HDDT_07

10. Anh/chị mở thư mục lưu hóa đơn tải về trên máy tính, giải nén file để lấy thông tin hóa đơn điện tử đã phát hành cần lưu trữ.

8. Tai HDDT_04