Số dư TK theo dõi theo tài khoản ngân hàng

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo số dư ban đầu >

Số dư TK theo dõi theo tài khoản ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Nhập số dư ban đầu cho tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng. Ví dụ: TK 1121, 1122.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Khai báo danh sách tài khoản ngân hàng

1. Vào menu Danh mục\Tài khoản ngân hàng, kho bạc. Nhấn Thêm để khai báo thông tin tài khoản ngân hàng, kho bạc.

Theo TKNH_01

2. Nhấn Cất.

Bước 2: Nhập số dư

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu

2. Kích đúp vào tài khoản cần nhập số dư (1121, 1122), sau đó nhập số dư cho từng tài khoản ngân hàng, kho bạc.

Theo TKNH_02