R9

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R9

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

*Tính năng mới:

1. Cập nhật lại công thức báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán.

2. Xuất khẩu báo cáo tài chính ra file xml để gửi lên cơ quan chủ quản tổng hợp.

Chi tiết thay đổi:

1. Cập nhật lại công thức báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán.

Trên phiên bản R9, phần mềm cập nhật lại công thức báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán để phù hợp với Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Chi tiết thay đổi:

Để in báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán, anh/chị vào Báo cáo\Báo cáo quyết toán\B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán.

Trên báo cáo, tại Phần B. Thuyết minh chi tiết\I. Tình hình sử dụng ngân sách trong năm\2.2. Dự toán giao năm nay, bổ sung thêm nội dung Dự toán cấp bằng Lệnh chi tiền để thuyết minh chi tiết cho chỉ tiêu Dự toán năm nay trên báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động:

R9_B03_01

Một số nội dung trên báo cáo được ẩn đi số liệu, ví dụ tại B. Thuyết minh chi tiết\I. Tình hình sử dụng ngân sách trong năm\2.5. Kinh phí đã nhận chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán, nội dung a) Kinh phí thường xuyên/tự chủb) Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ không hiển thị số liệu, số liệu chỉ hiển thị ở các mục con.

R9_B03_02

2. Xuất khẩu báo cáo tài chính ra file xml để gửi lên cơ quan chủ quản tổng hợp.

Từ phiên bản R9, phần mềm cho phép đơn vị xuất khẩu báo cáo tài chính ra file xml để tổng hợp báo cáo lên đơn vị cấp trên qua phần mềm MISA Mimosa.NET X1 2019.

Các báo cáo tài chính chương trình cho phép xuất khẩu gồm:

oB01/BCQT: Báocáo quyết toán kinh phí hoạt động.

oB02/BCQT: Báo cáo kết quả hoạt động.

oB03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán.

oPhụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại.

Chi tiết thay đổi:

Để xuất khẩu báo cáo tài chính, anh/chị vào Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính.

Trên màn hình Xuất khẩu báo cáo tài chính, anh/chị chọn Kỳ báo cáo Tên báo cáo cần xuất khẩu, sau đó nhấn Tiếp tục.

R9_BCTC_01

Nhấn vào biểu tượng R9_BCTC_02 để chọn đường dẫn lưu file xml xuất khẩu, sau đó nhấn Xuất khẩu để thực hiện xuất khẩu.

R9_BCTC_03

Sau khi xuất khẩu dữ liệu thành công, phần mềm hiển thị thông báo dưới đây. Anh/Chị nhấn để mở thư mục chứa file xml vừa xuất khẩu, nhấn Không để tắt thông báo này.

R9_BCTC_04