R3.2

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R3.2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

* Tính năng mới

1.Nhập khẩu tài sản cố định bằng excel

2.Nhập khẩu số dư ban đầu Vật tư hàng hoá và Công cụ dụng cụ

3.Nhập khẩu danh mục cán bộ

4.Người dùng in được sổ, báo cáo tại các màn hình quy trình

5.Cập nhật sổ S23-H: Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ và sản phẩm hàng hoá

6.Cập nhật sổ S22-H: Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

7.Cập nhật sổ Tổng hợp công nợ phải thu

8.Cập nhật sổ Tổng hợp công nợ phải trả

9.Cập nhật sổ chi tiết mua hàng

10.Cập nhật sổ chi tiết bán hàng

11.Cho phép người dùng thiết lập quy tắc sinh bút toán đồng thời (ngoại bảng)

12.Thay đổi cột Hoạt động SN thành Hoạt động trên các giao diện hạch toán

13.Bổ sung câu thông báo khi chọn các tính năng, báo cáo chưa đáp ứng trên phần mềm

Chi tiết thay đổi:

1. Nhập khẩu tài sản cố định bằng excel

Trên phiên bản R4, anh/chị có thể nhập khẩu tài sản từ file excel vào phần mềm đáp ứng đúng theo thông tư 107/2017/TT-BTC.

Chi tiết thay đổi:

Tại bước 2, sau khi lấy mẫu ngầm định từ chương trình, phần mềm thay đổi file excel nhập khẩu để đáp ứng đúng theo thông tư 107/2017/TT-BTC.

R3.2.1_anh0

Tại bước 3, trên tab Thông tin Tài sản cố định, bổ sung thêm các trường thông tin: Nguồn hình thành, Tỷ lệ SD vào SXKD,... đồng thời bổ sung thêm tab Thông tin phụ tùng đi kèm.

R3.2.1_anh1

Tại bước 4, phần mềm lấy lên thông tin Phụ tùng kèm theo nếu tài sản đơn vị khai báo có thêm thông tin Phụ tùng kèm theo.

R3.2.1_anh2

2. Nhập khẩu số dư ban đầu Vật tư hàng hoá và Công cụ dụng cụ

Trên phiên bản R3.2, bổ sung thêm trường thông tin Hãng sản xuất trên file nhập khẩu dữ liệu để phù hợp các thông tin khai báo vật tư hàng hoá, công cụ dụng cụ.

Chi tiết thay đổi: Tại bước 2, sau khi anh/chị lấy mẫu ngầm định từ chương trình, mở file excel vừa tải về:

Với file excel nhập khẩu số dư ban đầu Vật tư hàng hoá:

R3.2.2_anh1

Với file excel nhập khẩu số dư ban đầu Công cụ dụng cụ:

R3.2.2_anh2

3. Nhập khẩu danh mục cán bộ

Trên phiên bản R3.2, phần mềm sửa lại file nhập khẩu danh mục cán bộ để anh/chị nhập khẩu dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng.

Chi tiết thay đổi: Trên file excel nhập khẩu danh mục cán bộ, phần mềm bỏ 2 nhóm cột Thông tin cán bộThông tin thu nhập đồng thời bổ sung thêm các hướng dẫn nhập liệu.

R3.2.3_anh1

4. Người dùng in được sổ, báo cáo tại các màn hình quy trình

Trên phiên bản R3.2, Anh/Chị có thể in được Sổ Công cụ dụng cụ được cập nhật theo thông tư 107/2017/TT-BTC tại màn hình quy trình Công cụ dụng cụ.

oChọn Sổ công cụ dụng cụ. Khai báo các tham số báo cáo.

R3.2.4_anh1

o Nhấn Đồng ý.

R3.2.4_anh2

5. Cập nhật sổ 23-H: Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ và sản phẩm hàng hoá

Trên phiên bản R3.2, phần mềm cập nhật sổ 23-H: Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ và sản phẩm hàng hoá do thay đổi hệ thống tài khoản từ TK 1552: Hàng hoá thành TK 156: Hàng hoá đồng thời bổ sung "Mẫu số S23-H: Ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính" tại phía trên bên phải của báo cáo.

Chi tiết thay đổi:

Để in được sổ S23-H: Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ và sản phẩm hàng hoá, thực hiện như sau:

o Chọn menu Báo cáo\Vật tư hàng hoá, chọn sổ S23-H: Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ và sản phẩm hàng hoá

o Khai báo tham số báo cáo.

Phần mềm đã thay đổi TK 1552 thành TK 156 tại danh sách Tài khoản.

R3.2.5_anh1

Sau khi khai báo xong, nhấn Đồng ý. Phần mềm in báo cáo theo các tham số vừa chọn.

R3.2.5_anh2

6. Cập nhật sổ S22-H: Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

Trên phiên bản R3.2, phần mềm cập nhật sổ 22-H: Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá do thay đổi hệ thống tài khoản từ TK 1552: Hàng hoá thành TK 156: Hàng hoá đồng thời bổ sung "Mẫu số S22-H: Ban hành theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính" tại phía trên bên phải của báo cáo.

Chi tiết thay đổi:

Để in được sổ S22-H: Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá, thực hiện như sau:

oChọn menu Báo cáo\Vật tư hàng hoá, chọn sổ S22-H: Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

oKhai báo tham số báo cáo.

Phần mềm đã thay đổi TK 1552 thành TK 156 tại danh sách Tài khoản.

R3.2.6_anh1

Sau khi khai báo xong, nhấn Đồng ý. Phần mềm in báo cáo theo các tham số vừa chọn.

R3.2.6_anh2

7. Cập nhật sổ Tổng hợp công nợ phải thu

Trên phiên bản R3.2, phần mềm cập nhật sổ Tổng hợp công nợ phải thu do thay đổi hệ thống tài khoản (thay đổi các tài khoản phải thu) để đáp ứng đúng theo thông tư 107/2017/TT-BTC

Chi tiết thay đổi:

Để in được sổ sổ Tổng hợp công nợ phải thu, thực hiện như sau:

oChọn menu Báo cáo\Bán hàng, chọn Tổng hợp công nợ phải thu.

oKhai báo tham số báo cáo.

R3.2.7_anh1

oNhấn Đồng ý.

R3.2.7_anh2

8. Tổng hợp công nợ phải trả

 Trên phiên bản R3.2, phần mềm cập nhật sổ Tổng hợp công nợ phải trả do thay đổi hệ thống tài khoản (thay đổi các tài khoản phải thu) để đáp ứng đúng theo thông tư 107/2017/TT-BTC

Chi tiết thay đổi:

Để in được sổ sổ Tổng hợp công nợ phải trả, thực hiện như sau:

oChọn menu Báo cáo\Mua hàng, chọn Tổng hợp công nợ phải trả.

oKhai báo tham số báo cáo.

R3.2.8_anh1

oNhấn Đồng ý.

R3.2.8_anh2

9. Cập nhật Sổ chi tiết mua hàng

 Trên phiên bản R3.2, phần mềm cập nhật Sổ chi tiết mua hàng do thay đổi hệ thống tài khoản (thay đổi từ tài khoản 1552: Hàng hoá thành tài khoản 156: Hàng hoá) đồng thời chỉ lấy lên số liệu các tài khoản chi tiết theo vật tư hàng hoá, không lấy các bút toán khác trên giao diện (bút toán kép, hạch toán đồng thời).

Chi tiết thay đổi:

Căn cứ lấy số liệu vào tất cả các tài khoản có tích chi tiết theo Vật tư hàng hoá, Công cụ dụng cụ tồn kho, VD: Tài khoản 152, 153, 155, 156 mặc định được tích chọn chi tiết theo VTHH, CCDC tồn kho.

R3.2.9_anh1

Để in được Sổ chi tiết mua hàng: Vào Báo cáo\Sổ chi tiết mua hàng hoặc tại màn hình quy trình Mua hàng, chọn Sổ chi tiết mua hàng.

R3.2.9_anh2

10. Cập nhật Sổ chi tiết bán hàng

 Trên phiên bản R3.2, phần mềm thay đổi cách lấy số liệu trên Sổ chi tiết bán hàng, cụ thể chỉ lấy lên các phát sinh Có của tài khoản 531 trên các chứng từ bán hàng, Hàng bán trả lại

Chi tiết thay đổi:

Để in được Sổ chi tiết bán hàng: Vào Báo cáo\Sổ chi tiết bán hàng hoặc tại màn hình quy trình Bán hàng, chọn Sổ chi tiết bán hàng.

R3.2.10_anh1

11. Cho phép người dùng thiết lập quy tắc sinh bút toán đồng thời (ngoại bảng)

Trên phiên bản R3.2, phần mềm đã mặc định sẵn danh sách quy tắc hạch toán đồng thời tương ứng với từng nghiệp vụ. Tuy nhiên, Anh/Chị có thể tự thiết lập quy tắc để sinh bút toán đồng thời tài khoản ngoại bảng.

Xem hướng dẫn các bước thực hiện chi tiết tại đây

Quy_tac_dong_thoi_02

12. Thay đổi cột Hoạt động SN thành Hoạt động trên các giao diện hạch toán

Trên phiên bản R3.2, phần mềm sửa lại tên cột Hoạt động sự nghiệp thành Hoạt động để người sử dụng dễ dàng thao tác.

Trên các chứng từ, chọn tab Thống kê:

R3.2.13_anh1

13. Bổ sung câu thông báo khi chọn các tính năng, báo cáo chưa đáp ứng trên phần mềm

Trên phiên bản R3.2, bổ sung câu thông báo khi chọn các tính năng, báo cáo chưa đáp ứng trên phần mềm tránh việc người sử dụng thắc mắc khi không sử dụng được tính năng.

 Chi tiết thay đổi: Khi nhấn chọn các tính năng chưa đáp ứng thì phần mềm hiển thị cảnh báo "Tính năng này chưa đáp ứng"

 R3.2.14_anh1

 Các giao diện chưa đáp ứng trên phần mềm:

Báo cáo:

oTổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị ghi thu, ghi chi: Báo cáo\Báo cáo khác

o05/KK-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Báo cáo\Tiền lương hoặc Phân hệ Tiền lương\Tính thuế TNCN

oBáo cáo tổng hợp công nợ: Báo cáo\Báo cáo khác

Tính năng:

oCập nhật lại tính năng thiết lập công thức báo cáo tài chính: Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính

oThiết lập chỉ tiêu B03/CTH: Tiện ích\Thiết lập chỉ tiêu B03/CTH

oTuỳ chỉnh mẫu Giấy đề nghị thanh toán: Tiện ích\Tuỳ chỉnh mẫu\Tuỳ chỉnh mẫu Giấy điều chỉnh số liệu ngân sách

oXuất khẩu dữ liệu ra tệp xml: Tệp\Xuất khẩu dữ liệu ra tệp xml

oNhập khẩu dữ liệu từ tệp xml: Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ tệp xml

oĐiều chỉnh tồn kho: Phân hệ Vật tư hàng hoá\Điều chỉnh tồn kho

oCập nhật lại file Nhập khẩu chứng từ từ file excel: Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ excel

oXuất khẩu danh mục TSCĐ ra excel: Tệp\Xuất khẩu dữ liệu ra excel

oNhập khẩu danh mục vật tư hàng hoá, công cụ dụng cụ: Tệp\Nhập khẩu dữ liệu từ excel