R14

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R14

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

*Tính năng mới:

Bổ sung mẫu biểu theo TT61/2014/TT-BTC theo Quyết định 2899/QĐ-KBNN ngày 15/6/2018 của kho bạc nhà nước.

Từ phiên bản R14, phần mềm cập nhật thêm các mẫu biểu Thông tư số 61/2014/TT-BTC theo hướng dẫn tại Quyết định số 2899/QĐ-KBNN ngày 15/6/2018 của kho bạc nhà nước.

Chi tiết thay đổi:

Để in mẫu biểu theo Thông tư số 61/2014/TT-BTC, anh/chị vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc, chọn mẫu báo cáo cần in.

oMẫu số 01/ĐCSDTK/KBNN kèm theo thông tư 61/2014/TT-BTC.

oMẫu số 02/ĐCSDTK/KBNN kèm theo thông tư 61/2014/TT-BTC.

oMẫu số 05/ĐCSDTK/KBNN kèm theo thông tư 61/2014/TT-BTC.

Anh/chị chọn mẫu biểu cần in. Ví dụ: Anh/Chị chọn in Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước - Thông tư số 61/014/TT-BTC.

Tại Tham số báo cáo, anh/chị chọn Mẫu báo cáo

R14.1

Nhấn Đồng ý.

R14.18

Trường hợp dữ liệu của anh/chị được chuyển đổi lên từ những phiên bản trước, khi in Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc - Thông tư số 61/2014/TT-BTC (mẫu tùy chỉnh), chương trình sẽ thiết lập công thức mẫu này theo mẫu Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc - Thông tư số 4377/QĐ-KBNN (mẫu tùy chỉnh) mà anh/chị đã thiết lập trước đó.