Mua vật tư hàng hoá sử dụng ngay

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán vật tư hàng hóa >

Mua vật tư hàng hoá sử dụng ngay

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 611: Nếu VTHH sử dụng cho hoạt động quản lý, hoạt động sự nghiệp

Nợ TK 612: Nếu VTHH sử dụng cho hoạt động dự án

Nợ TK 614: Nếu VTHH sử dụng cho hoạt động thu phí

Nợ TK 154: Nếu VTHH sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ

Có TK 111/112/331

2. Mô tả nghiệp vụ

1.Nhân viên mua hàng mua VTHH về bàn giao cho cán bộ quản lý tài sản.

2.Cán bộ quản lý tài sản bàn giao cho bộ phận sử dụng.

3.Bộ phận sử dụng ký nhận vào phiếu giao nhận VTHH.

4.Cán bộ quản lý tài sản chuyển chứng từ mua VTHH và phiếu giao nhận VTHH có đầy đủ chữ ký của các bên cho kế toán.

5.Căn cứ vào phiếu giao nhận đã có đầy đủ chữ ký của các bên, căn cứ vào hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp và các chứng từ thanh toán (trường hợp thanh toán ngay) kế toán thực hiện ghi các sổ sách liên quan, cán bộ quản lý tài sản ghi sổ theo dõi công cụ dụng cụ.

Ví dụ:

Ngày 10/02/2018, đơn vị mua 100 chiếc bút bi của Công ty TNHH Nguyên Anh về sử dụng ngay, đơn giá: 3.000/chiếc.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

Tùy theo hình thức thanh toán khi mua VTHH mà vào phân hệ tương ứng để lập chứng từ tương ứng, VD mua VTHH thanh toán bằng Tiền mặt thì các bước như sau:

1. Vào phân hệ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo thông tin về phiếu chi mua vật tư hàng hoá.

Nhập thông tin chung: người nhận, địa chỉ, lý do chi.

Nhập thông tin Chứng từ.

Tab Hạch toán:

o Chọn Tài khoản Nợ.

o Nhập Số tiền, nhập MLNS, Cấp phát.

mua_VTHH_sd_ngay_01

3. Nhấn Cất.