Làm thế nào để tải GPSD MISA Mimosa.NET 2019 trên MISA Cloud Center?

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn sử dụng MISA Cloud Center >

Làm thế nào để tải GPSD MISA Mimosa.NET 2019 trên MISA Cloud Center?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cho phép đơn vị tải GPSD MISA Mimosa.NET 2019 ngay trên phần mềm MISA Cloud Center.

2. Các bước thực hiện

1. Đăng nhập vào phần mềm MISA Cloud Center.

2. Chọn tab Giấy phép, tìm đến sản phẩm MISA Mimosa.NET 2019, nhấn Tải về.

misa_cloud_center_04

Các thao tác cài đặt GPSD MISA Mimosa.NET 2019 xem chi tiết tại đây.