Mã dự phòng

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Mục lục ngân sách >

Mã dự phòng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc trong việc theo dõi theo mã dự phòng trên hệ thống TABMIS, đơn vị có thể tuỳ chọn theo dõi hoặc không theo dõi theo mã dự phòng.

2. Các bước thực hiện

Tích chọn Theo dõi theo mã dự phòng

1. Vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Kho bạc.

2. Tích chọn Theo dõi theo Mã dự phòng.

Ma_DP_01

3. Nhấn Đồng ý.

Thêm Mã dự phòng

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mã dự phòng.

2. Phần mềm đã mặc định sẵn 2 Mã dự phòng, nhấn Thêm để thêm mới Mã dự phòng.

3. Khai báo thông tin Mã dự phòng, Diễn giải.

Ma_DP_02

4. Nhấn Cất.

Nhập số dư và phát sinh theo Mã dự phòng:

Tại tất cả các giao diện, phần mềm bổ sung thêm thông tin Mã dự phòng để người dùng có thể chọn khi nhập dữ liệu. Các giá trị Mã dự phòng được chọn là Mã dự phòng đã được khai báo trong danh mục và không bị tích Ngừng theo dõi.

Để nhập số dư theo Mã dự phòng, thực hiện như sau:

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Ví dụ nhập số dư cho Mã dự phòng của TK 008111.

Ma_DP_04

 

Hiển thị Mã dự phòng trên các chứng từ có Hạch toán đồng thời:

Trên chứng từ có sinh Hạch toán đồng thời theo quy tắc Thiết lập hạch toán đồng thời, chọn Mã dự phòng. Ví dụ Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ

R8.1_anh2

Sau khi khai báo số dư và nhập liệu theo mã dự phòng, đơn vị có thể xem báo cáo tại Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc, chọn Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc hoặc Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

Chọn Mẫu báo cáo là Quyết định số 4377/QĐ-KBNN (Mẫu tuỳ chỉnh).

R8.1_anh3

Nhấn Tuỳ chỉnh mẫu để thực hiện tuỳ chỉnh cột Mã dự phòng.

Bỏ tích chọn Ẩn Mã dự phòng để hệ thống lấy thêm cột Mã dự phòng tại tab Các cột trên báo cáo.

R8.1_anh4

Chọn tab Các dòng trên báo cáo:

o Nhấn vào biểu tượng R8.1_anh7 tại dòng Thêm nhóm mới để thiết lập thêm Mã dự phòng cho các dòng trên báo cáo.

o Tích chọn chỉ tiêu Mã dự phòng.

o Nhấn Đồng ý.

R8.1_anh5

Nhấn Cất mẫu để lưu lại mẫu sau tuỳ chỉnh.

Trên tham số báo cáo, nhấn Đồng ý. Phần mềm lấy lên mẫu in có thông tin Mã dự phòng.

R8.1_anh6

Khi theo dõi theo Mã dự phòng, đơn vị còn có thể thực hiện các tính năng:

Tìm kiếm theo Mã dự phòng. Tại chức năng tìm kiếm, đơn vị có thể tìm kiếm theo tiêu chí Mã dự phòng hoặc lọc nhanh Mã dự phòng ở kết quả tìm kiếm bên dưới.

Khi kết chuyển số dư cuối năm, ngoài cộng gộp theo tài khoản, bộ mục lục ngân sách, còn cộng gộp theo mã dự phòng, để đảm bảo số dư mang sang năm sau theo mã dự phòng.

Khi tạo mới dữ liệu kế toán, phần mềm căn cứ số dư tài khoản theo đúng tính chất của tài khoản và theo Mã dự phòng để người dùng không cần nhập số dư theo Mã dự phòng nếu tạo mới dữ liệu kế toán từ dữ liệu năm trước đã có theo dõi theo Mã dự phòng.

Khi xuất nhập khẩu dữ liệu từ dữ liệu này sang dữ liệu khác, phần mềm cũng hỗ trợ xuất khẩu đúng thông tin Mã dự phòng trên chứng từ. Đơn vịn cần đảm bảo dữ liệu nhập khẩu cũng được tích theo dõi chi tiết theo Mã dự phòng và khai báo danh mục Mã dự phòng giống dữ liệu được xuất khẩu để đảm bảo dữ liệu được nhập vào.