Lập báo cáo tài chính

Navigation:  6. Các bước hoàn thành báo cáo quyết toán năm trên phần mềm MISA > Bước 3: Lập báo cáo >

Lập báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn:

Để lập báo cáo tài chính, thực hiện như sau:

1. Tại quy trình Hướng dẫn quyết toán cuối năm, nhấn Lập báo cáo, chọn Báo cáo tài chính hoặc vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Báo cáo tài chính\Báo cáo tài chính.

R23_Lap bao cao 1

2. Khai báo các tham số báo cáo:

Chọn Kỳ báo cáo, Năm, Chương.

Chọn Báo cáo. Anh/chị có thể chọn các báo cáo sau:

o 01/BCTC: Báo cáo tài chính

o 02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

o 03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp)

o 04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.

Lap_BCTC_01

Nhấn Đồng ý.

3.Phần mềm lấy lên thông tin Số cuối năm, Số đầu năm tương ứng với từng Chỉ tiêu. Anh/chị kiểm tra lại các thông tin, có thể nhập lại Số cuối năm, Số đầu năm.

Lap_BCTC_02

4. Trường hợp muốn lấy lại toàn bộ số liệu ban đầu thì nhấn Lấy lại mặc định.

5. Nhấn Cất.

Để lập các báo cáo tài chính khác, anh/chị thực hiện tương tự.