Kết nối với phần mềm Quản lý trường học QLTH.VN

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kết nối với các phần mềm MISA khác >

Kết nối với phần mềm Quản lý trường học QLTH.VN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Với các đơn vị có sử dụng phân hệ Quản lý khoản thu của phần mềm QLTH.VN và muốn hạch toán nhanh các chứng từ thu tiền như: học phí, tiền ăn bán trú, bảo hiểm,... trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 thì kể từ phiên bản R21, chương trình cho phép kết nối với phân hệ Quản lý khoản thu của phần mềm QLTH.VN để giảm thiểu thời gian hạch toán. Kết nối này chỉ áp dụng cho phân hệ Tiền mặt. Sau khi kết nối, chương trình cho phép lập phiếu thu tiền học, các khoản dịch vụ,... thông qua việc lấy dữ liệu từ phần mềm QLTH.VN.

Lay phieu thu tien QLTH_00

Xem hướng dẫn chi tiết kết nối với phân hệ Quản lý lý khoản thu của phần mềm QLTH.VN tại đây.