Hướng dẫn gỡ bỏ

Navigation:  2. Hướng dẫn cài đặt >

Hướng dẫn gỡ bỏ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Khi không có nhu cầu sử dụng phần mềm nữa, có thể gỡ bỏ phần phần mềm ra khỏi máy để giải phóng tài nguyên, nên thực hiện sao lưu lại dữ liệu trước khi gỡ bỏ chương trình.

2. Các bước thực hiện

2.1. Sao lưu dữ liệu trước khi gỡ bỏ

Vào menu Tệp\Sao lưu

HD_go_bo_01

Nhập Tên tệp sao lưu. Theo mặc định hệ thống sẽ tự động đặt tên tệp sao lưu theo tên của dữ liệu kế toán, tuy nhiên nếu muốn người dùng có thể thay đổi thông tin này.

Nhấn HD_go_bo_03 để chọn nơi chứa tệp sao lưu.

HD_go_bo_02

Nhấn Sao lưu.

Khi thông báo thành công xuất hiện, nhấn OK để kết thúc việc sao lưu.

2.2. Gỡ bỏ phần mềm

Nhấn Start, chọn Control Panel\Programs

Chọn Uninstall a program

HD_go_bo_04

Tìm dòng có tên MISA Mimosa.NET 2019.

Kích phải chuột chọn Uninstall

HD_go_bo_05

Nhấn Yes để xác nhận gỡ bỏ phần mềm.

Chờ trong giây lát để phần mềm thực hiện gỡ bỏ.