- C -

Cho phép sử dụng chứng thực của Windows - tên máy tính (computer name) hiện thời để đăng nhập. Khi tích chọn vào đây, Tên người dùng và Mật khẩu sẽ được tự động lấy theo máy tính. Người sử dụng chỉ có thể đăng nhập sử dụng chứng thực Windows thành công khi chứng thực này đã được người quản trị hệ thống nhập vào phần mềm bằng thao tác nhập Người dùng.

Chọn máy chủ cần tạo DLKT: Chương trình sẽ mặc định máy chủ là .\MISAMIMOSA2017, có thể tự sửa lại tên máy chủ theo định dạng:TênMáyTính\MISAMIMOSA2017, ví dụ: HMTHANH\MISAMIMOSA2017

- D -

Dữ liệu kế toán

- H -

Hiển thị hoặc ẩn đi các tùy chọn đăng nhập như: Quên mật khẩu, Sử dụng chứng thực Windows

Hỗ trợ việc đăng nhập khi người sử dụng quên mật khẩu

- M -

Máy chủ

Mật khẩu

Mật khẩu dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là bỏ trống)

- N -

Nhận dự toán bổ sung

- Q -

Quên mật khẩu

- S -

Sử dụng chứng thực Windows

- T -

Tên dùng để mở Dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là ADMIN)

Tên Dữ liệu kế toán cần làm việc

Tên máy chủ chứa Dữ liệu kế toán cần làm việc

Tên người dùng

Tùy chọn