Khi gặp nghiệp vụ Cấp bù học phí thì làm như thế nào?

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Học phí >

Khi gặp nghiệp vụ Cấp bù học phí thì làm như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Trước khi hạch toán nghiệp vụ Cấp bù học phí, anh/chị định lại hoặc hỏi lại đơn vị cấp trên xem hình thức cấp bù học phí của trường mình thuộc trường hợp nào dưới đây để hạch toán kế toán cho phù hợp

hmtoggle_plus1Trường hợp 1: Cấp bù theo bảng giá dịch vụ đào tạo

Ngân sách nhà nước cấp bù học phí cho các đối tượng miễn giảm, hưởng học phí đã chuyển sang giá dịch vụ đào tạo

1. Đinh khoản

 Khi đơn vị nhận dự toán cấp bù học phí

 Nợ TK 00821 (thường xuyên), 00822 (không thường xuyên)

 Khi đơn vị rút dự toán cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục, đào tạo về tài khoản tiền gửi thu phí mở tại KBNN, ghi:

 Nợ TK 112

         Có TK 531 - Thu hoạt động SXKD, dịch vụ

 Đồng thời ghi:

         Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (00821, 00822)

 Khi đơn vị chi cho các hoạt động từ nguồn được cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục đào tạo, ghi:

 Nợ TK 154, 642

         Có TK 112

2. Các bước thực hiện

 Khi đơn vị được giao dự toán cấp bù học phí

Vào nghiệp vụ Kho bạc\Nhận dự toán: hạch toán TK Nợ 00821/008222

Xem các bước hướng dẫn chi tiết tại nghiệp vụ Nhận dự toán.

Cap_bu_HP_00

 Rút dự toán cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục, đào tạo về tài khoản tiền gửi thu phí mở tại KBNN:

1. Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Thu tiền gửi.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Thu tiền gửi.

Nhập Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ, Nộp vào tài khoản, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ, Số cam kết chi.

Tại tab Hạch toán: nhập TK Có 531, Số tiền, Tiểu mục 7766.

Cap_bu_HP_01

3. Nhấn Cất.

4. Ghi nhận bút toán đồng thời Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động

Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

Khai báo thông tin trên Chứng từ nghiệp vụ khác.

oNhập Diễn giải, Chứng từ.

oNhập TK Có 00821/00822, Tiểu mục 7766, Nghiệp vụ Không chọn, Số tiền.

Cap_bu_HP_02

Nhấn Cất.

 Đơn vị chi cho các hoạt động từ nguồn được cấp bù miễn, giảm giá dịch vụ giáo dục đào tạo

1.Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Chi tiền\Chi tiền gửi.

2. Khai báo các thông tin chứng từ chi tiền gửi.

Nhập thông tin chung: Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), Nợ TK 154/642, Có TK 1121, Số tiền, Tiểu mục 7766.

Cap_bu_HP_03

3. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Trường hợp 2: Cấp bù nhận bằng kinh phí dự toán kho bạc

Đơn vị được nhà nước cấp bù, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập bằng dự toán (tức là chưa chuyển sang giá dịch vụ giáo dục, đào tạo).

1. Đinh khoản

 Khi đơn vị nhận dự toán cấp bù học phí

 Nợ TK 00821 (thường xuyên), 00822 (không thường xuyên)

 Khi đơn vị rút dự toán cấp bù về tài khoản tiền gửi thu phí mở tại KBNN, ghi:

 Nợ TK 112

         Có TK 5111 (thường xuyên), 5112 (không thường xuyên)

 Đồng thời ghi:

         Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (008212, 008222)

 Khi đơn vị chi cho các hoạt động từ nguồn được cấp bù, ghi:

 Nợ TK 61118 (thường xuyên), 61128 (không thường xuyên)

         Có TK 1111

2. Các bước thực hiện

 Khi đơn vị được giao dự toán cấp bù học phí

Vào nghiệp vụ Kho bạc\Nhận dự toán: hạch toán TK Nợ 00821/008222

Xem các bước hướng dẫn chi tiết tại nghiệp vụ Nhận dự toán.

Cap_bu_HP_00

 Rút dự toán cấp bù về tài khoản tiền gửi thu phí mở tại KBNN:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Rút dự toán\Rút dự toán tiền gửi.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Rút dự toán tiền gửi.

Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT, Số CKC (nếu rút dự toán từ cam kết chi).

Tại tab Hạch toán: nhập Tiểu mục 7766, Số tiền.

Cap_bu_HP_04

3. Nhấn Cất. Nhấn Đồng ý để sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi.

Cap_bu_HP_05

4. Trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi, nhấn Cất.

Cap_bu_HP_06

5. In giấy rút dự toán bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Cap_bu_HP_07

Nếu rút tiền mặt về để chi thì vào nghiệp vụ Tiền mặt\Phiếu thu rút tiền gửi NH, KB: hạch toán Nợ TK 1111/Có TK 1121.

 Đơn vị chi cho các hoạt động từ nguồn được cấp bù:

1.Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu chi\Phiếu chi.

2. Khai báo các thông tin chứng từ chi tiền.

Nhập thông tin chung.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Số chứng từ gốc, Ngày chứng từ gốc (nếu cần), Nợ TK 61118/61128, Có TK 1111, Số tiền, Tiểu mục 7766.

Cap_bu_HP_08

3. Nhấn Cất.