Chuyển đổi dữ liệu khi mở tài khoản ngang cấp với tài khoản quy định

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Khởi tạo dữ liệu kế toán > Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa.NET 2014_2017 >

Chuyển đổi dữ liệu khi mở tài khoản ngang cấp với tài khoản quy định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa.NET 2014 hoặc MISA Mimosa.NET 2017 lên MISA Mimosa.NET 2019 trong trường hợp đơn vị mở tài khoản cùng cấp với danh mục tài khoản quy định theo Quyết định số 19/2016/QĐ-BTC trên dữ liệu cũ.

2. Ví dụ

Trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2014 hoặc MISA Mimosa.NET 2017, đơn vị có mở thêm tài khoản ngang cấp với tài khoản trong danh mục hệ thống tài khoản như mở TK 112.1, 112.2... ngang cấp với TK 1221, 1122, 1123 để hạch toán.

Tai_khoan_ngang_cap_00

Khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2019 sẽ không thực hiện chuyển đổi được và hệ thống sẽ hiển thị thông báo:

Tai_khoan_ngang_cap_01

Anh/chị nhấn tại đây để xem hướng dẫn chi tiết về việc tách khoản, chuyển tài khoản hạch toán trước khi chuyển đổi dữ liệu.

Nhấn Đồng ý, mở dữ liệu cũ của anh/chị lên để thực hiện tách khoản, chuyển khoản hạch toán trước khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu.

3. Hướng dẫn chi tiết tách khoản và chuyển khoản hạch toán

1.Trên dữ liệu của MISA Mimosa.NET 2014 hoặc MISA Mimosa.NET 2017, anh chị tạo một tiết khoản con của tài khoản 112, ví dụ như 1121x

Nhấn vào dòng tài khoản 1121, nhấn Thêm.

Khai báo thông tin thêm mới tài khoản.

Tai_khoan_ngang_cap_02

Nhấn Cất.

2.Thực hiện chuyển khoản hạch toán như sau:

Nhấn chuột phải vào tài khoản 1121x, chọn Chuyển tài khoản hạch toán.

Tai_khoan_ngang_cap_03

Tại phần Chuyển từ tài khoản, tích chọn các tài khoản cần chuyển tài khoản hạch toán.

Tại phần Chuyển đến tài khoản:

oTích chọn vào các ô Chuyển dữ liệu danh mục, Chuyển số dư hay Chuyển phát sinh trên chứng từ tuỳ thuộc vào nhu cầu của đơn vị.

oChọn Khoảng thời gian chuyển tài khoản hạch toán.

oTích chọn Chuyển trên công thức báo cáo (nếu cần).

oNếu tích chọn vào ô Xoá tài khoản sau khi chuyển thì phần mềm sẽ xoá những tài khoản được mở cùng cấp với hệ thống tài khoản (là tài khoản 112.1, 112.2)

Tai_khoan_ngang_cap_04

Nhấn Thực hiện.

Phần mềm hiển thị thông báo chuyển tài khoản hạch toán thành công. Anh/chị nhấn Đồng ý để chạy chức năng bảo trì để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.

Tai_khoan_ngang_cap_05

Thao tác bảo trì dữ liệu như sau:

oChọn Tiện ích\Bảo trì dữ liệu.

oChọn khoảng thời gian bảo trì.

Tai_khoan_ngang_cap_06

oNhấn Thực hiện. Sau khi bảo trì dữ liệu hoàn tất sẽ hiển thị thông báo bảo trì dữ liệu thành công.

3. Sau khi thực hiện chuyển tài khoản hạch toán xong, anh chị mở phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 và thực hiện chuyển đổi dữ liệu bình thường. Xem hướng dẫn chi tiết các bước chuyển đổi dữ liệu lên MISA Mimosa.NET 2019 tại đây.