Thiết lập chế độ tự động sao lưu dữ liệu kế toán

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng >

Thiết lập chế độ tự động sao lưu dữ liệu kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Phần mềm cho phép thiết lập chế độ tự động sao lưu dữ liệu kế toán mỗi khi thoát khỏi phần mềm, nhằm đảm bảo dữ liệu kế toán không bị mất khi xảy ra sự cố.

2. Các bước thực hiện như sau

1. Chọn Hệ thống\Tuỳ chọn

2. Chọn Sao lưu

3. Tích chọn Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình

Mặc định đường dẫn chứa file sao lưu là D:\MISA Mimosa.NET 2019 Backup\. Trường hợp muốn sao lưu vào địa chỉ khác thì nhấn chuột vào biểu tượng ba chấm để đổi thư mục.

sao_luu_tu_dong

4. Nhấn Đồng ý.