Vai trò và quyền hạn

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Vai trò và quyền hạn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Chức năng

Cho phép thiết lập các vai trò của người dùng trong hệ thống, đồng thời phân quyền cho vai trò đó. Ví dụ: với vai trò là Kế toán trưởng thì có toàn quyền với tất cả các phân hệ, với vai trò là Kế toán vốn bằng tiền thì không được dùng phân hệ Tài sản cố định,…

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

hmtoggle_plus1Hướng dẫn thêm Vai trò

1. Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.

2. Nhập Mã hiệu, Tên vai trò và Diễn giải.

vai_tro_quyen_han

3. Nhấn Đồng ý.

hmtoggle_plus1Hướng dẫn phân quyền cho vai trò

1. Tại màn hình danh sách Vai trò và quyền hạn, chọn vai trò trên danh sách, nhấn Phân quyền.

2. Phần mềm mặc định người dùng có Toàn quyền sử dụng các nghiệp vụ. Anh/chị bỏ tích chọn những nghiệp vụ nào không được phân quyền sử dụng bằng cách:

Chọn Chức năng trên danh sách.

Bỏ tích chọn các Hoạt động tương ứng.

phan_quyen

2. Nhấn Đồng ý.

hmtoggle_plus1Hướng dẫn chọn người dùng cho vai trò

1. Chọn tab Danh sách người dùng.

2. Chọn vai trò trên danh sách. Nhấn Chọn.

3. Chọn người dùng cho vai trò đó. Nhấn Đồng ý.

chon_vai_tro

4. Chọn tab Các chức năng bị hạn chế quyền để xem những chức năng không có quyền thực hiện.

chon_vai_tro_02