Thu khác bằng tiền mặt

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền mặt > Thu tiền mặt >

Thu khác bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 111

 Có TK 711

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu tiền vào quỹ tiền mặt, đơn vị thường thực hiện các hoạt động sau:

1. Sau khi nhận được yêu cầu trả tiền hoặc yêu cầu góp vốn của người nộp tiền và nhận được tiền mặt, kế toán thực hiện lập Phiếu thu, chuyển cho Kế toán trưởng và Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

2. Sau khi phiếu thu được ký duyệt, chuyển Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ.

3. Kế toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu.

2. Khai báo thông tin chứng từ trên Phiếu thu.

Nhập Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ, Lý do nộp.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày Phiếu thu, Ngày hạch toán, Số phiếu thu.

Nhập thông tin chi tiết chứng từ: TK Nợ, TK Có, Số tiền, Nghiệp vụ.

thu_khac_bang_tien_mat_3

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in các mẫu chứng từ liên quan bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Thu_TM_in

5. Chọn Báo cáo\Tiền mặt để xem các báo cáo liên quan

BC_TM