Thu khác bằng tiền gửi

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tiền gửi > Thu tiền gửi >

Thu khác bằng tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Nợ TK 112: Chi tiết tài khoản Ngân hàng, Kho bạc

     Có TK 711

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ tăng tiền gửi, quy trình hạch toán kế toán thực hiện như sau:

1. Ngân hàng/kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi căn cứ vào số tiền nhận được lập Giấy báo Có để xác nhận khoản tiền đã về tài khoản của đơn vị/cơ quan.

2. Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra Ngân hàng/Kho bạc để lấy bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có hoặc Ngân hàng/Kho bạc gửi trước file mềm cho đơn vị hoặc kế toán tra cứu các nghiệp vụ phát sinh trực tiếp trên Internet.

3. Căn cứ vào Giấy báo Có của ngân hàng, kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi, kế toán lập chứng từ thu tiền gửi và ghi sổ chi tiết tài khoản tiền gửi.

Ví dụ

Ngày 20/09/2018, thu tiền thanh lý máy photocopy, số tiền: 5.000.000 đồng.

3. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Các bước thực hiện

1.Vào nghiệp vụ Tiền gửi, chọn Thu tiền\Thu tiền gửi.

2.Khai báo thông tin chứng từ thu khác bằng tiền gửi.

Nhập Thông tin chung: Đơn vị nộp, Địa chỉ, Nộp vào tài khoản, Diễn giải.

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.

Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Tài khoản Có, Số tiền.

thu_khac_TG

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in các chứng từ bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo liên quan: S12-H: Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

BC_TG