Trường hợp 3: TK 511 = TK 611 nhưng không bằng TK 0082

Navigation:  »No topics above this level«

Trường hợp 3: TK 511 = TK 611 nhưng không bằng TK 0082

Return to chapter overview

Anh/chị in báo cáo đối chiếu kho bạc kiểm tra và kiểm tra số liệu TK 0082. Nếu chưa đúng anh/chị đối chiếu TK 0082 với đối chiếu kho bạc trước. Nếu Có TK 0082 đã đúng thì có thể có các nguyên nhân sau.

Đơn vị có phát sinh nghiệp vụ sau:

- Mua TSCĐ: Nợ TK 211/Có TK 366, đồng thời ghi Có TK 008

- Mua CCDC, VTHH nhập kho nhưng chưa xuất ra sử dụng hết: Nợ TK 152, 156/Có TK 366, đồng thời ghi Có TK 008

=> Đây là nghiệp vụ đúng.

Đơn vị có phát sinh nghiệp vụ xây dựng cơ bản: Nợ TK 241/Có TK 3664, đồng thời ghi Có TK 008: Vì bút toán này đơn vị đang tự thiết lập hạch toán đồng thời nên nếu là Xây dựng cơ bản thì sinh đồng thời TK 009.

Đơn vị có bút toán tính hao mòn TSCĐ năm trước chuyển sang: Nợ TK 611/Có TK 214, Nợ TK 366/Có TK 511.

=> Đây là bút toán đúng theo TT 107.