Trường hợp 2: TK 511 > TK 611

Navigation:  »No topics above this level«

Trường hợp 2: TK 511 > TK 611

Return to chapter overview

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Phát sinh TK 511 đúng, kiểm tra lại phát sinh TK 611

VD khi doi chieu_vd1_01

- Nguyên nhân: Do hạch toán chi phí lương ít hơn số trả

- Biểu hiện: Số dư TK 332, 334 có dư Nợ.

- Hướng xử lý: Xử lý đảm bảo TK 332, 334 hết số dư bằng cách bổ sung số tiền trên chứng từ hạch toán chi phí lương sao cho bằng số trả cho cán bộ nhân viên.

hmtoggle_plus1Phát sinh TK 611 đúng hoặc không xác định được tài khoản nào đúng

Xác nhận xem báo cáo đã đúng chưa bằng cách vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc, chọn in Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

- Nếu Báo cáo đối chiếu kho bạc đúng: TK 008 sinh ra đúng rồi thì thường TK 511 đã đúng.

- Nếu Báo cáo đối chiếu kho bạc sai: Kiểm tra lại để đối chiếu với chứng từ gốc đảm bảo Báo cáo đối chiếu đúng.

Nguyên nhân: Do chưa thanh toán tạm ứng hoặc đã thanh toán nhưng chưa có nghiệp vụ kết chuyển TK 3371/Có TK 511

Hướng xử lý: Vào Tìm kiếm, lọc TK 611 Thanh toán tạm ứng đã có bút toán kết chuyển tương ứng TK 3371/511 hay chưa. Nếu chưa có thì vào Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán.