Trường hợp 1: TK 511 < TK 611

Navigation:  »No topics above this level«

Trường hợp 1: TK 511 < TK 611

Return to chapter overview

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Phát sinh TK 511 đúng, kiểm tra lại phát sinh TK 611

Nguyên nhân 1: Do hạch toán chi phí lương nhiều hơn số trả.

Biểu hiện: Số dư TK 332, 334 có số dư Có.

VD khi doi chieu_vd1_01

Hướng xử lý: Xử lý số dư TK 332, 334 bằng cách trả lương cho cán bộ tại đơn vị.

Nguyên nhân 2:

- Đơn vị khi phát sinh nghiệp vụ chi từ nguồn Cải cách tiền lương, hạch toán Nợ TK 611/Có TK 11x

- Cuối kỳ/năm, xác định kết quả hoạt động, hạch toán Nợ TK 911/Có TK 611.

- Khi thâm hụt, hạch toán giảm thặng dư thâm hụt: Nợ TK 421/Có TK 911.

- Cuối năm, kết chuyển số đã chi ra: Nợ TK 468/Có TK 421.

=> Đây là bút toán đúng hạch toán nghiệp vụ chi tiền từ cải cách tiền lương nên phát sinh TK 611 sẽ lớn hơn TK 511

Nguyên nhân 3:

- Đơn vị có phát sinh nghiệp vụ hao mòn TSCĐ từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, hạch toán Nợ TK 611/Có TK 214.

- Cuối năm, phản ánh số hao mòn đã trích (tính) trong năm, hạch toán: Nợ TK 43142/Có TK 421.

=> Đây là bút toán đúng hạch toán hao mòn nên phát sinh TK 611 sẽ lớn hơn TK 511

Nguyên nhân 4:

Do khách hàng phát sinh các nguồn chi từ nguồn khác, ví dụ như nguồn Học phí nhưng chọn sang TK 611.

Hướng xử lý:

Vào Tìm kiếm, lọc cột Nguồn để xem ngoài Nguồn Ngân sách còn nguồn khác hay không.

VD khi doi chieu_vd1_02

Nếu đơn vị có nguồn khác nhưng trên chứng từ chọn nhầm cả nguồn Ngân sách và TK 611:

o Nâng cấp lên bản mới.

o Vào menu Báo cáo\Báo cáo khác, in Báo cáo đối chiếu kinh phí rút và chi theo MLNS để tìm Tiểu mục sai (nghi ngờ những Tiểu mục còn số dư).

o Vào Tìm kiếm, lọc chứng từ có cột Tiểu mục sai.

o Kích đúp chuột vào chứng từ để sửa lại Nguồn hoặc Tài khoản cho đúng.

hmtoggle_plus1Phát sinh TK 611 đúng hoặc không xác định được tài khoản nào đúng

Xác nhận xem báo cáo đã đúng chưa bằng cách vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc, chọn in Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.

- Nếu Báo cáo đối chiếu kho bạc đúng: TK 008 sinh ra đúng rồi thì thường TK 511 đã đúng.

- Nếu Báo cáo đối chiếu kho bạc sai: Kiểm tra lại để đối chiếu với chứng từ gốc đảm bảo Báo cáo đối chiếu đúng.

Nguyên nhân: Do chưa thanh toán tạm ứng hoặc đã thanh toán nhưng chưa có nghiệp vụ kết chuyển TK 3371/Có TK 511

Hướng xử lý: Vào Tìm kiếm, lọc TK 611 Thanh toán tạm ứng đã có bút toán kết chuyển tương ứng TK 3371/511 hay chưa. Nếu chưa có thì vào Chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán.