S02c-H: Sổ cái - Hình thức chứng từ ghi sổ

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Sổ kế toán >

S02c-H: Sổ cái - Hình thức chứng từ ghi sổ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề:

Khi in S02c-H: Sổ cái - hình thức chứng từ ghi sổ thì báo cáo không có số phát sinh hoặc không hiển thị đủ số liệu.

Nguyên nhân

- Không lập chứng từ ghi sổ
- Lập thiếu chứng từ ghi sổ
- Đã lập chứng từ ghi sổ nhưng sau đó sửa chứng từ gốc mà không lập lại chứng từ ghi sổ.

Cách khắc phục:

- Anh/chị cần lập chứng từ ghi sổ. Xem hướng dẫn lập chứng từ ghi sổ tại đây.

- Nếu đã lập chứng từ ghi sổ nhưng sau đó có sửa chứng từ gốc thì cần mở chứng từ ghi sổ. Nhấn Sửa, sau đó nhấn Cất để chương trình tự động cập nhật chứng từ gốc vào chứng từ ghi sổ.

Sau đó vào menu Báo cáo\Sổ kế toán\S02c-H: Sổ cái - hình thức chứng từ ghi sổ để in lại báo cáo.

S02a-H_0